HAVELSAN Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi HAVELSAN Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi

HAVELSAN Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi

HAVELSAN Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi

17/06/2019 15:42

Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi'nin, harbe hazırlık seviyesinin yükseltilerek birimler arası koordinasyonun geliştirilmesinde önemli rolü bulunuyor.
BU HABERİ
PAYLAŞ

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) tarafından çıkarılan ve 2019 Mayıs''ta yayın hayatına başlayan HAVELSAN Dergi'nin ilk sayısında yer alan, "Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi" başlıklı yazıyı, okuyucularımıza sunuyoruz.

Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi

Simülatör alanında dünya ölçeğinde ilk 5 büyük firma arasında yer alan HAVELSAN, canlı, sanal ve yapısal simülasyon alanında birçok ürüne sahiptir. Askeri alanda geliştirilen ürünler arasında;

- Sabit kanatlı, döner kanatlı, insansız hava araçlarına ait tam görev ve silah taktik eğitici simülatörleri (savaş uçağı simülatörleri: örn. F16, saldırı helikopteri simülatörleri: örn. Atak helikopteri simülatörleri, eğitim uçağı simülatörleri: örn. KT-1T, yük ve personel taşıma helikopterleri: örn. Cougar, Blackhawk vb.),

- Sualtı ve su üstü platform simülatörleri (köprü üstü simülatörü, taktik harekat simülatörü, denizaltı dalış simülatörü vb.)

- Kara platformları simülatörleri (sürücü simülatörleri, zırhlı birlik taktik eğitim simülatörleri, tank eğitim simülatörleri vb.)

- Taktik ve ferdi görev mürettebat eğitim merkezleri,

- Paraşüt eğitim simülatörleri,

- Elektronik harp, test ve eğitim sahaları ile mühimmat (görüntülü / akustik) skorlama sistemleri,

- Müşterek harp oyunu merkezleri,

- Analiz maksatlı, etmen tabanlı simülasyon yazılımları,

- Ciddi oyun (İng. serious games) uygulamaları

- Lazer Tabanlı Tatbikat Eğitim Merkezleri,

- Meskun mahalde askeri harekat (MOUT) ve keskin nişancı simülatörleri
bulunmaktadır. Benzer şekilde hava savunma simülsayonları ve komuta kontrol simülasyonları askeri alandaki diğer çözümlerdendir.

Son dönemlerde sivil simülatör alanında da büyük bir gelişim göstermekte olan HAVELSAN, sivil uçak simülatörleri, hava trafik kontrolörü eğiticileri, mühendislik simülatörleri, otonom sistemler ve sivil sağlık simülatörü alanlarında çok çeşitli ürünlere sahiptir.
HAVELSAN dünya üzerinde var olan veya gelecekte var olacağı değerlendirilen askeri / sivil sistemlerin simülasyon ve simülatörünü oluşturabilme kabiliyetine sahiptir. Simülatör ve simülasyon alanında bu kadar geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle de dünya üzerinde tektir. Faaliyet alanında milli ihtiyaçların yerli kaynaklarla karşılanmasını sağlamakta olan HAVELSAN dost ve müttefik ülkelere de birçok ürününü ihraç etmiştir.

Bu çalışmada, HAVELSAN tarafından geliştirilerek yurt dışına ihracatı da gerçekleştirilen Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi tanıtılmaktadır. Harbe hazırlık seviyesinin yükseltilerek birimler arası koordinasyonun geliştirilmesinde önemli rolü bulunan bu tür merkezler modern silahlı kuvvetlerin tümü ve NATO gibi organizasyonların ayrılmaz birer parçasıdır.

Bilgisayar Destekli Tatbikat ve Harp Oyunları

Günümüzün modern silahlı kuvvetleri, kara, hava ve deniz, uzay ve siber güvenlik dahil olmak üzere birçok alanda müşterek harekat prensiplerine uygun şekilde faaliyet göstermek zorundadır. Coğrafi olarak dağıtık istihbarat kaynaklarından gelen bilgiyi işleyip komuta kadrosuna sunan komuta kontrol sistemleri, bilgi güvenliği saldırıları, soyal medya ve sivil halk etkileri muhabere ortamının sınırlarını genişletmekte, karmaşıklığını artırmaktadır. Bu karmaşık müşterek harekat ortamında başarı, askeri ve sivil her birimin kendi yeteneklerini, diğer birimlerle eş güdümü sağlayarak üst seviyede kullanması ile mümkün olabilmektedir. 

Askeri tatbikatlar orduların harbe hazırlık seviyesini üst seviyeye taşıyarak bu seviyede tutabilmek için gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Tatbikatlar, karar vericilerin değişik harekat şartlarında uygun hal tarzları geliştirmeleri ve askeri birimler arasındaki eş güdümün güçlendirilmesi maksadıyla geliştirilen senaryolar çerçevesinde tasarlanmaktadır. Hem bireysel ve kolektif yeteneklerin hem de müşterek kuvvetler (İng. Joint Forces) ve koalisyon kuvvetleri (İng. Coalition Forces) arasındaki işbirliği ile koordinasyonun geliştirilmesine yardım etmektedir.

Tatbikatlardan elde edilecek faydayı üst düzeye çekebilmenin ön şartı senaryo ve tatbikat ortamlarının gerçek harp ortamına benzer şekilde kurgulanmasıdır. "Savaştığın gibi Eğit" (İng. "Train as You Fight") olarak da adlandırılan bu prensip, komutana ve karargahına gerçek hayatta karşılaşılması olası durumlara karşı hareket tarzları geliştirerek muharebe sahası fonksiyon alanlarındaki planlama ve icra süreçlerini etkinlikle uygulama olanağı vermektedir. Ayrıca günümüzde, tatbikatların az kaynakla, asgari seviyede risk alarak ve çevreye zarar vermeden planlanması ve icra edilmesi de bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.
Fiili arazi tatbikatları (geleneksel tatbikatlar), gerçek arazi şartlarında yapılan, birliklerin aynı ortama taşınmasını, ulaşım / konaklama masraflarının karşılanmasını ve tatbikatta kullanılan gerçek ekipmanın bakım-idamesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bunlarda süre geçişi gerçek zamanda olmakta, bir olayın gerçekleşmesi için gereken sürenin hızlandırılması veya zaman atlaması mümkün olmamaktadır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı gerçek harekat şartlarında tatbikat gerçekleştirilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. fiili arazi tatbikatlarını söz konusu eksikliklerini gidermek üzere bu tatbikatların "Bilgisayar Destekli Tatbikat (BDT) ve Harp Oyunu" sistemleriyle desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

BDT ve harp oyunu sistemleri; eğitilen kadronun (İng. Training Audience, örnek: komutan ve karargahı)

- farklı taktikler uygulayan düşman unsurlar,

- kullanılan araç/silahlar,

- arazi ve hava şartları (dış etkenler)

gibi faktörleri hesaba katarak harbe hazırlık eğitimi alabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

Bu sistemler,

- eğitim hedefleriyle uyumlu farklı durumların oluşturulmasına,

- amaçlanan yetenekler elde edilene kadar süreçlerin tekrarlanmasına ve

- tatbikata katılan birimler arasındaki koordinasyonu artırıcı senaryolar kullanılmasına olanak vermektedir.

"Harp Oyunu" ve "Bilgisayar Destekli Tatbikat" terimleri çoğu zaman eş anlamlı terimler gibi kullanılmakla birlikte aralarında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Harp oyunları askeri planlar üzerinde yoğunlaşmaktadır ve asıl amaç oyun kapsamında verilen hedefleri gözetererek harp oyununun kazanılmasıdır. BDT'de ise askeri planlama süreçlerinin uygulanması / öğrenilmesi ve kabiliyet geliştirilmesi ana hedeftir. Diğer bir deyişle, BDT'lerde askeri süreçlerle ilgili yetenek kazanarak süreçlerin etkin şekilde uygulanmasının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle harp oyunlarından farklı olarak BDT uygulamalarında, eğitilen kitlenin, özellikle komuta kontrol sistemi kullanıcı arayüzleri de dahil olmak üzere, gerçek harekat ortamında kullandığı sistemleri birebir kullanması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Harp oyunlarında ise eğitilen kitlenin doğrudan simülasyon programlarının kullanıcı arayüzlerini kullanarak oyuna müdahale etmesi mümkün olabilmektedir. 

Harp oyunu ve BDT arasındaki temel farklar Tablo-1'de özetlenmiştir.

Müşterek Harp Oyunu ve Tatbikat Merkezi

HAVELSAN tarafından geliştirilmekte olan Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi'nde (İng. Joint War Games Training Center - JWTC), harp oyunu, BDT, planlama ve simülasyon tabanlı tedarik faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 2017 yılında HAVELSAN ve Katar Emirliği Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilmeye başlanan projenin, 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır.

Merkez aşağıdaki süreç alanlarında hizmet vermektedir. Bu süreç alanlarında eğitim, öğretim, tatbikat, deneme ve değerlendirme (ETE. 3: Education, Training, Exercises, Experimentation and Evaluation) faaliyetlerinin tümü gerçekleştirilebilmektedir.

Silahlı kuvvetler envanterine uçak gemisi eklenmesi aşamaları, merkezin faaliyet alanlarından olan deney ve değerlendirmeye örnektir. Savunma planlama ve simülasyon tabanlı tedarik süreci, uçak teminine gerek var mı sorusuna cevap ararken nasıl bir uçak gemisi alınması gerektiğini belirleyecektir. Uçak gemisi ve destek unsurlarının kadro (organizasyon) ve lojistik (askeri üs, yedek parçalar) ihtiyaçları ile geminin temini ile mevcut doktrinde oluşacak farklılıklar da ilgili Müşterek Harp Oyunu ve Eğitim Merkezi süreç alanlarında (kabiliyet paketi, doktrin, ihtimalat planlaması vb.) adreslenecektir. Kazanılan uçak gemisi kabiliyeti kapsamında özellikle stratejik seviyede yapılacak müşterek eğitimler de merkezin faaliyet alanı içerisindedir. Tüm bu süreçler NATO'nun DOTMLPF-I (İng. doctrin, organization, training, material, leadership/education, personel, facilities, inregration) ve eksiklik analizi (İng. gap analysis) yaklaşımı ile uyumlu şekilde geliştirilmiştir.